ស្ថិតិ ជំរឿននាវានេសាទសមុទ្រ ២០១៨
Statistic of Marine Fishing Vessel Census 2018


Download Marine Fishing Vessel Census in Khmer

តារាងទី៧. ចំនួននាវានេសាទសមុទ្រដែលបានធ្វើជំរឿន
ល.រ ខេត្តតំបន់ឆ្នេរ ចំនួននាវានេសាទសមុទ្រ ចំនួននាវានេសាទសមុទ្រគិតជា%
កោះកុង ៣៣៩៦ ៤៥,០
ព្រះសីហនុ ២៥២៣ ៣៣,៤
កំពត ១០៣៩ ១៣,៨
កែប ៥៩៤ ៧,៩
សរុប ៧៥៥២ ១០០
តារាងទី១២. ចំនួននាវានេសាទសមុទ្រខ្នាតធំ ខ្នាតមធ្យម និងខ្នាតតូច
ប្រភេទនាវានេសាទ ចំណាត់ថ្នាក់ (ម) កោះកុង ព្រះសីហនុ កំពត កែប សរុប
នាវានេសាទខ្នាតធំ ≥ ២៤ ១០ ១០
នាវានេសាទខ្នាតមធ្យម ១២ ≤ ២៤ ៩៦២ ១៥៤៥ ៦២៩ ៣៦៧ ៣៥១២
នាវានេសាទខ្នាតតូច < ១២ ២៤២៤ ៩៧៨ ៤១០ ២២៧ ៤០៣០
សរុប ៣៣៩៦ ២៥២៣ ១០៣៩ ៥៩៤ ៧៥៥២
តារាងទី១៤. ចំនួននាវានេសាទសមុទ្រធ្វើចំណាត់ថ្នាក់តាមកម្លាំងម៉ាស៊ីន
ចំណាត់ថ្នាក់តាមកម្លាំងម៉ាស៊ីន (សេះ) កោះកុង ព្រះសីហនុ កំពត កែប សរុប
< ៥០ ២៩៦៧ ២១១៥ ១០២៨ ៥៨៩ ៦៦៩៩
៥១ - ៩០ ១៥៧ ១១០ ២៧៩
៩១ - ១៨០ ១៧៩ ២៥៧ ៤៤០
១៨១ - ២៧០ ៥៧ ២៦ ៨៣
២៧១ - ៥៤០ ៣៦ ១៥ ៥១
សរុប ៣៣៩៦ ២៥២៣ ១០៣៩ ៥៩៤ ៧៥៥២
តារាងទី៣៤. ចំនួននាវានេសាទសមុទ្របានចុះបញ្ជី និងមិនបានចុះបញ្ជី
ការចុះបញ្ជី កោះកុង ព្រះសីហនុ កំពត កែប សរុប គិតជាភាគរយ
មិនបានចុះបញ្ជី ៣២១៧ ២៤៦៩ ១០៣៩ ៥៩៣ ៧៣១៨ ៩៧
បានចុះបញ្ជី ១៩១ ៤១ ២៣៤
សរុប ៣៤០៨ ២៥១០ ១០៤១ ៥៩៣ ៧៥៥២ ១០០
Tbl 7. Number of marine fishing vessels censused in the coastal provinces
No Province Number of Vessels Vessel in %
1 Koh Kong 3396 45.0
2 Sihanouk 2523 33.4
3 Kampot 1039 13.8
4 Kep 594 7.9
Total 7552 100
Tbl 12. Number of Marine Fishing Vessel: Large, Medium and Small Scale
Vessel Type Ranking (metre) Koh Kong Sihanouk Kampot Kep Total
Large Scale ≥ 24 10 0 0 0 10
Medium Scale 12 ≤ 24 962 1545 629 367 3512
Small Scale < 12 2424 978 410 227 4030
Total 3396 2523 1039 594 7552
Tbl 14. Number of Marine Fishing Vessels by Engine Power
Type of Engine Power (HP) Koh Kong Sihanouk Kampot Kep Total
< 50 2967 2115 1028 589 6699
51 - 90 157 110 7 7 279
91 - 180 179 257 4 0 440
181 - 270 57 26 0 0 83
271 - 540 36 15 0 0 51
Total 3396 2523 1039 594 7552
Tbl 34. Number of Registered and Non-Registered Marine Fishing Vessel
Registration Koh Kong Sihanouk Kampot Kep Total Percentage
None-Registered 3217 2469 1039 593 7318 97
Registered 191 41 2 0 234 3
Total 3408 2510 1041 593 7552 100